Vláda schválila na náš účet: 164. rokovanie

Na svojom poslednom májovom rokovaní sa vláda rozhodla podporiť vo významnejšej miere bývanie cez zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. V nasledujúcich troch rokoch ráta s výdavkami pre fond každý rok vo výške 25 miliónov eur. Taktiež chce pomôcť dôchodcom s najnižšími dôchodkami, ktorým zvýši vianočný dôchodok o 12,74 eura. Ak by ste sa chceli dozvedieť, koľko slovenskej hudby sa bude musieť odvysielať v slovenských rádiách, odporúčame vám nazrieť do zákona o vysielaní a retransmisii.

Vláda schválila na náš účet: 164. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Popis: Cieľom návrhu zákona je zdokonalenie modelu elektronických služieb orgánov verejnej správy a verejnej moci a prepojenie referenčných registrov verejnej správy a vytvorenie zdrojových registrov. Bude sa redukovať fyzická autentifikácia účastníkov právnych vzťahov. Zavádzajú sa tiež platené služby časovej pečiatky.

Návrh bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, celkovo však bude negatívny, v roku 2015 vo výške 2 524 000 eur, v roku 2016 vo výške 6 362 000 eur a v rokoch 2017 a 2018 každoročne vo výške 5 178 000 eur.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov

Popis: S cieľom motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností sa v predkladanom návrhu zákona navrhuje úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní alebo vyrubení správnej výšky dane. Zároveň sa navrhuje možnosť podať dodatočné daňové priznanie v lehote 15 dní po začatí daňovej kontroly, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie.

Návrh bude mať pozitívny a súčasne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, celkovo však bude pozitívny v roku 2015 vo výške 1 000 000 eur.

3) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Popis: Zámerom novely zákona o DPH je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Návrh bude mať pozitívny hotovostný vplyv vo výške 12,1 mil. eur a pozitívny akruálny vplyv vo výške 5,4 mil. eur iba v prvom roku zavedenia, ktorým má byť rok 2016.

4) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorým sa mení zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene niektorých ďalších zákonov

Popis: Návrh zákona mení základ dane z cigár a cigariek, výpočet dane z cigár a cigariek, upravuje sadzbu dane za cigary a cigarky na 71,11 eur/kg, zavádza a upravuje sankcie za správne delikty, stanovuje sa počet cigariet v balení na 20 kusov a minimálna hmotnosť tabaku v spotrebiteľskom balení. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2016 vo výške 28,86 mil. eur, v roku 2017 vo výške 28,93 mil. eur a v rokoch 2018 a 2019 každý rok vo výške 29,02 mil. eur.

5) Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene niektorých zákonov (stavebný zákon)

Popis: Návrh umožňuje skrátené postupy výstavby na väčší okruh stavieb než doteraz, tým že umožní dokonca úplne sa vyhnúť správnym konaniam pri veľkom okruhu bežných stavieb a celkovo urýchliť výstavbu najmä v časti jej prípravy. Návrh zákona pripravuje podmienky pre elektronizáciu výkonu stavebných úradov.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v prvom roku vo výške 1 344 109 eur a v nasledujúcich rokoch každý rok vo výške 919 991 eur.

6) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Popis: Návrh upravuje podmienky poskytnutia podpory na rozvoj nájomného bývania aj na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome, ktorý obec alebo samosprávny kraj nadobudli prevedením vlastníctva od SR a prostredníctvom zavedenia maximálneho nájmu a príjmu domácností nájomcov, ak obstarávateľom je iná právnická osoba. Návrh vytvára priaznivejšie podmienky pre podporu modernizácie bytového fondu, zariadení sociálnych služieb a zateplenia rodinných domov v súvislosti so zrušením spodného limitu výšky úveru na 1 m2 podlahovej plochy bytu či zariadenia sociálnych služieb a zvýšenia maximálnej výšky úveru na 1 m2 na zateplenie rodinného domu.  

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v prvom roku vo výške 54 904 000 eur a v nasledujúcich rokoch 2016 až 2018 každý rok vo výške 25 000 000 eur.  

7) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Popis: Poskytovanie dotácií sa realizuje v rámci programu 017 Program rozvoja bývania, podprogramu 01701 Výstavba a obnova bytového fondu. V roku 2015 sú na tento účel rozpočtované výdavky vo výške 20 004 140 eur.
 

8) Návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Popis: Hlavným zámerom návrhu je skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy a predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 36 000 eur, a v nasledujúcich rokoch 2016 až 2018 každý rok vo výške 24 343 eur.

9) Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku

Popis:  Cieľom návrhu je jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre poberateľov nízkych dôchodkov. Jedná sa o jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku v roku 2015 o 12,74 eura pre poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky (vrátane) 2 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 9 703 000 eur.

10) Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

Popis: Návrhom sa zriaďuje predmetný register a upravujú sa súvisiace právne vzťahy.  Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci má poskytovať platné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu všetkých právnických osôb, orgánov verejnej moci a podnikateľov, evidovaných v zdrojových registroch.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 216 485 eur, v období rokov 2016 až 2018 každý rok vo výške 282 016,01 eur.

11) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých ďalších zákonov

Popis: Návrh predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy úpravou výšky správnych poplatkov a zavedením nových správnych poplatkov. Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy sa predpokladajú v dôsledku znižovania nákladov a zriadenia úradu pre verejnú regulovanú službu. Zriaďuje sa úrad, ktorého povinnosťou je riadiť a spravovať využívanie, vývoj, výrobu a vývoz zariadení a programového vybavenia na území SR a reagovať na identifikované ohrozenia. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny,  v období rokov 2016 až 2018 každý rok vo výške 18 364 eur.

12) Návrh zákona o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania

Popis: Návrh ustanovuje pravidlá upravujúce dodržiavanie podmienok prístupu ku genetickým zdrojom a tradičným poznatkom súvisiacich s genetickými zdrojmi a podmienky využívania prínosov z ich používania.  Upravuje sa pôsobnosť orgánov štátnej správy a právnických osôb, vrátane pôsobnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia,  a stanovujú sa sankcie za nedodržiavanie povinností. Návrh bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v súvislosti s prejednávaním a ukladaním pokút za priestupky a iné správne delikty, ktoré budú príjmom Environmentálneho fondu.

13) Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra SR

Popis: Nakoľko SR v súčasnosti nemôže vynakladať ďalšie finančné prostriedky na odďaľovanie konečného riešenia projektu Cyklotrónového centra SR, čím by dochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu tak technologických zariadení, ako aj rozostavanej budovy, vhodným riešením je uskutočnenie záverečného kola rokovaní s ruskou stranou, predmetom ktorých bude možnosť ponechania všetkých doposiaľ skonštruovaných technologických súčastí CC SR i s príslušenstvom na pôde Spojeného ústavu jadrových výskumov Dubna pre ich ďalšie využitie.

Uvedená suma 147 546 eur pozostáva z plánovaných výdavkov na projekt v r. 2015.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards