Vláda schválila na náš účet: 161.-163. rokovanie

V mesiaci máj venovala vláda jedno rokovanie Trnavskému kraju a tak mu odklepla pomoc vo výške 2 mil. eur. Minulý týždeň stihla odsúhlasiť aj predaj štátneho podielu v Slovak Telekom, čím si verejné financie prilepšia o 900 miliónov eur.

Vláda schválila na náš účet: 161.-163. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a vybraných problémov Trnavského samosprávneho kraja

Popis: Vláda sa rozhodla zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu okresov Trnavského samosprávneho kraja, na čo vyčlenila 2 000 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú určené na rekonštrukciu komunikácií, na materské a základné školy, na rekonštrukciu kultúrnych domov, domovov sociálnych služieb, detských ihrísk a pod.

2) Správa o stave implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013

Popis: Miera kontrahovania je na úrovni 107,1 %. Za prvé 4 mesiace roku 2015 došlo k výraznému zrýchleniu čerpania v porovnaní s rokmi 2013 a 2014, ktoré sa v rámci programového obdobia 2007–2013 vyznačovali najvyšším tempom čerpania. Podiel čerpania vrátane záloh a predfinancovania na záväzku 2007 – 2013 je za všetky operačné programy spolu vo výške 70,3 %.

3) Návrh na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a o zmene rozhodnutia č. 157 vydaného 1. apríla 2015

Popis: Predaj 49% podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bude realizovaný formou priameho predaja za vyššiu ponúknutú cenu, ako bola trhová cena vygenerovaná v rámci úvodnej verejnej ponuky akcií. Kúpna cena za predávané akcie predstavuje celkovú sumu 900 miliónov eur. Nadobúdateľom bude Deutsche Telekom Europe B.V..

4) Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2014

Popis: Na území SR bolo k 31.12.2014 platných 15 015 patentov, 1 746 úžitkových vzorov, 48 379 ochranných známok zapísaných v registri ÚPV SR a približne 83 800 medzinárodných ochranných známok. K 31. 12. 2014 dosiahli celkové príjmy sumu 4,3 mil. eur. Výdavky  celkom boli v roku 2014 čerpané  v  sume 5,5 mil. eur.

5) Ročná účtová uzávierka Ústavu pamäti národa za rok 2014

Popis: K 31.12.2014 bolo na zabezpečenie činnosti ústavu vedených v stave 63 zamestnancov, 3 zamestnankyne čerpali materskú dovolenku. Reálna hodnota majetku k 31.12.2014 je 33 317 eur. Celkové príjmy dosiahli sumu 1,5 mil. eur. Celkový úhrn výdavkov čerpaných k 31. 12. 2014 dosiahol sumu 1,5 mi. eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards