Vláda schválila na náš účet: 159. a 160. rokovanie

Na prelome apríla a mája riešila vláda boj proti terorizmu a tiež rozvojovú pomoc. Na boj proti terorizmu vyčlenila v rokoch 2015 až 2018 takmer 440-tisíc eur. V roku 2014 poskytlo Slovensko rozvojovú pomoc v celkovej sume 61 288 453 eur. Ak vás zaujíma, aké reformy vláda plánuje v nasledujúcom období, odporúčame Národný program reforiem SR 2015.

Vláda schválila na náš účet: 159. a 160. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o strelných zbraniach a strelive a zákon o správnych poplatkoch

Popis: Zavádza sa evidencia expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia. V tejto súvislosti sa ustanovuje povinnosť ohlásiť nadobudnutie takejto zbrane  policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie. Upravujú sa tiež povinnosti držiteľa skupiny B zbrojnej licencie a správne poplatky.

Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny dopad na štátny rozpočet. V súvislosti so zavedením povinnosti evidencie expanzných zbraní bude potrebné zabezpečiť čistopisy preukazov zbraní a ochranných fólií. Naopak, vydanie preukazu zbrane pre expanzné zbrane bude podliehať správnemu poplatku.

2) Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018

Popis: Cieľom plánu na roky 2015 - 2018 je prostredníctvom nových úloh rozšíriť nástroje boja proti terorizmu v SR a reagovať na aktuálne trendy, akými sú cestovanie európskych občanov do konfliktných zón, ich radikalizácia a následný návrat do európskych štátov, hrozby útokov tzv. osamelých aktérov, radikalizácia a samoradikalizácia na internete a iné. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 64 556 eur a v rokoch 2016 až 2018 každoročne vo výške 125 046 eur.

3) Aktualizácia personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016

Popis: Materiál definuje potreby pre zásadné personálne posilnenie Stáleho zastúpenia v Bruseli práve v súvislosti s nárastom jeho kompetencií vo vzťahu k príprave a realizácii predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016. Vo vzťahu k roku 2016 nie je v súčasnosti možné presne definovať rozsah a štruktúru výdavkov súvisiacich s personálnym posilňovaním. Uvedené závisí ako od termínov nástupu jednotlivých zástupcov rezortov, tak aj rozpočtových možností štátneho rozpočtu pre rok 2016. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.

4) Návrh na uzavretie Memoranda o partnerstve týkajúceho sa Národnej frankofónnej iniciatívy (2015 - 2018) v rámci programu Francúzsky jazyk v medzinárodných vzťahoch

Popis: V dňoch 26. - 27. novembra 2014 sa v Dakare konalo 30. zasadanie Ministerskej konferencie Frankofónie, ktoré definitívne schválilo Strategický rámec Frankofónie na roky 2015 - 2022 a tiež štvorročné programovanie na roky 2015 - 2018 vrátane projektu Národnej frankofónnej iniciatívy (2015 - 2018). Na tomto základe Medzinárodná organizácia Frankofónie predložila všetkým členom (vrátane Slovenska) a pozorovateľom na podpis Memorandum o partnerstve týkajúce sa Národnej frankofónnej iniciatívy (2015 - 2018) v rámci programu „Francúzsky jazyk v medzinárodných vzťahoch“. Plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dokumentu je možné v rámci doteraz prijatých krokov súvisiacich s prijímaním a potom ďalším vzdelávaním štátnych zamestnancov. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 56 052 eur, v roku 2016 vo výške 59 052 eur a v rokoch 2017 a 2018 každoročne vo výške 60 052 eur.

5) Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci SR pre Nepálsku federatívnu demokratickú republiky

Popis: Ministerstvo vnútra SR predkladá materiál k možnému poskytnutiu materiálnej humanitárnej pomoci pre Nepálsku federatívnu demokratickú republiku. Ministerstvu vnútra SR vzniknú výdavky spojené s prepravou ponúkanej a akceptovanej pomoci do Nepálu. O vrátenie 55 % vynaložených oprávnených nákladov, ktoré vzniknú Ministerstvu vnútra SR za prepravu bude požiadaná Európska Komisia. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, jeho výška bude závisieť od konkrétnej formy prepravy.

6) Program stability SR na roky 2015 až 2018

Popis: Podľa notifikácie Eurostatu dosiahol deficit verejných financií v roku 2014 úroveň 2,87 % HDP. Návrh východísk rozpočtu na roky 2016 až 2018 predpokladá postupné znižovanie deficitu na 1,93 % HDP v roku 2016, 0,88 % HDP v roku 2017 a 0,53 % HDP v roku 2018. Verejný dlh by sa mal znížiť z 53,6% v roku 2014 k úrovni 50% do roku 2018. Slovenská ekonomika v roku 2014 zrýchlila rast na 2,4% z 1,4% v predchádzajúcom roku.

7) Národný program reforiem SR 2015

Popis: Národný program reforiem SR 2015 popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Vláda bude pokračovať v zlepšovaní efektívnosti výberu daní, a to nielen pri DPH.

8) Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2014

Popis: V rozpočte verejnej správy SR za rok 2014 sa podľa údajov v metodike ESA 2010 zverejnených Eurostatom dosiahol schodok 2 157 mil. eur. Konsolidovaný dlh verejnej správy k 31.12.2014 v rovnakej metodike dosiahol 40 297 mil. eur, čo predstavuje 53,6 % HDP v roku 2014. Dlh verejnej správy sa v roku 2014 oproti predchádzajúcemu roku 2013 znížil o 1,0 % HDP. V samotnom štátnom rozpočte SR za rok 2014 sa dosiahli príjmy na hotovostnom princípe 12 497 mil. eur, výdavky 15 420 mil. eur a schodok 2 923 mil. eur.

9) Návrh účasti delegácie SR na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach (31. mája – 9. júna 2015, PuntadelEste, Uruguaj)

Popis: Za rezort MŽP SR sa konferencie zúčastní 1 osoba počas celého trvania na 11 nocí, a to zo Štátnej ochrany prírody SR. Výdavky na účasť zástupcu tvoria finančné položky vynaložené na ubytovanie, stravné a cestovné spolu vo výške 3 384 eur.

10) Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci SR za rok 2014

Popis: SR poskytla v roku 2014 oficiálnu rozvojovú pomoc v celkovej sume 61 288 453 eur. Z tejto sumy poskytla 13 006 700 eur na bilaterálnu pomoc a 48 281 753 eur na multilaterálnu pomoc formou povinných a dobrovoľných príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií.

11) Informácia o implementácii a čerpaní za operačné programy cezhraničnej spolupráce programového obdobia 2007 - 2013 (k 31. decembru 2014)

Popis: V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – Česká republika 2007-2013 je k 31. 12. 2014 zaevidovaných 311 schválených žiadostí o FP vo výške 96,6 mil. eur a 307 zmlúv v celkovej výške 96,3 mil. eur (zdroj ERDF). K uvedenému obdobiu bolo prijímateľom vyplatených 69,8 mil. eur.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007-2013 bolo k 31. 12. 2014 prijatých 147 žiadostí o FP, z ktorých bolo schválených 97 žiadostí v celkovej výške 57,7 mil. eur. Čerpanie predstavuje 35,4 mil. eur, čo tvorí 59,1 % z celkovej alokácie.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - SR 2007-2013 bolo k 31. 12. 2014 prijatých 342 žiadostí o FP, z ktorých bolo schválených 110 žiadostí o FP v celkovej výške takmer 157,5 mil. eur. Čerpanie predstavuje 115,0 mil. eur.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - SR 2007-2013 bolo k 31. decembru 2014 vyčerpaných 147,1 mil. eur. V roku 2014 bolo ukončených celkom 204 projektov vo výške 80,0 mil. eur. K 31. decembru 2014 bolo slovenským projektovým partnerom vyplatených takmer 7,8 mil. eur zo štátneho rozpočtu SR.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013 bolo vyčerpaných k 31.12. 2014 51,8 mil. eur, tj. 75,5 % z celkovej alokácie pre program.

12) Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2014

Popis: Celkový objem záväzkov spolu na úrovni istiny je k 31. 12. 2014 vo výške 1,24 mld. eur. Z toho na príspevkové organizácie v pôsobnosti MZ SR (vrátane univerzitných a fakultných nemocníc) pripadá 473,8 mil. eur a na zdravotné poisťovne 533,8 mil. eur.

Medziročne došlo k poklesu celkových záväzkov v rezorte zdravotníctva o 11,4 mil. eur.
V rezorte zdravotníctva dlhodobo rastú záväzky po lehote splatnosti, za ktoré sú zodpovedné najmä štátne nemocnice v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva (zdravotné poisťovne, naopak, žiadne záväzky po lehote splatnosti nemajú). Záväzky po splatnosti v rezorte zdravotníctva od konca roku 2011 do konca roku 2014 vzrástli o 270,6 mil. eur.

Prehľad vývoja záväzkov po lehote splatnosti (istina) v rezorte zdravotníctva
 

 ⃰ V priebehu roka 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 300 mil. € na stabilizáciu nemocníc v pôsobnosti MZ SR a MO SR
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards