Hromadná pripomienka proti povinným kvótam na slovenskú hudbu

INESS je signatárom hromadnej pripomienky proti povinným kvótam na slovenskú hudbu. Povinné kvóty na slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní by nemali byť stanovované z rôznych dôvodov. Niektoré z nich sú popísané v tejto hromadnej pripomienke.

Hromadná pripomienka proti povinným kvótam na slovenskú hudbu

Ak sa stotožňujete s týmto postojom, podpíšte ju, ministerstvo sa ňou bude musieť pred hlasovaním v parlamente zaoberať.

Znenie celej hromadnej pripomienky, ktorú môžete podporiť na tejto adrese:

Navrhujeme vypustiť z návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii ustanovenia, ktorými sa zavádzajú povinné kvóty na slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní. Ministerstvom kultúry navrhované zavedenie povinných kvót na slovenskú hudbu by podľa nášho názoru bolo protiústavným zásahom do slobodného šírenia informácií. Toto opatrenie nemá žiadne vecné opodstatnenie a je len ďalším z radu snáh zakotviť požiadavky záujmových skupín priamo do legislatívy. Prezentácia tohto návrhu bola účelovo využitá premiérom Robertom Ficom a ministrom kultúry Marekom Maďaričom na pokus o prekrytie kauzy Váhostav. Sme presvedčení, že štát by nemal takýmto spôsobom zasahovať do slobodného rozhodovania súkromných vysielateľov a ponechať výber hudby na nich a na ich poslucháčov.

Návrh zákona:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8149&langEID=1

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v stredu 6. mája 2015.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Slavomíra Salajová, Mediálny inštitút

Richard Ďurana, Inštitút ekonomických a sociálnych analýz (INESS)

Braňo Bezák, moderátor, hudobník

Juraj Petrovič, OKS

Dušan Sloboda, KI

Lucia Piussi, Živé kvety

Ronnie König, Signum Regis

Ivan Kuhn, KI

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Rezortné číslo: MK-1854/2015-230/5768

Predkladateľ: Marek Maďarič, minister kultúry SR

V čl. I navrhujeme vypustiť body 12 a 13.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry navrhuje zaviesť povinné kvóty na vysielanie slovenskej hudby v rozhlasovom vysielaní. Vo vysielaní súkromných vysielateľov by slovenské hudobné diela mali tvoriť najmenej 25 % času vysielania hudobných diel, v rozhlasovom vysielaní verejnoprávneho rozhlasu (RTVS) najmenej 35 %. Tieto kvóty sú však v skutočnosti ešte vyššie, lebo do času vysielania hudobných diel sa započítava celkový čas vysielania hudobných diel, ale do času vysielania slovenských hudobných diel iba diela vysielané v čase od 6:00 do 24:00. Pri rovnomernom rozložení vysielania hudby počas celého dňa to znamená, že súkromný vysielateľ by mal 25 % pripadajúcich na 24 hodín odvysielať v čase 18 hodín. Podiel slovenskej hudby v čase od 6:00 do 24:00 teda bude musieť predstavovať nie 25 %, ale 33,3 % u súkromných vysielateľov, v RTVS dokonca 46,6 %. V prípade, že podiel hudobného vysielania v nočnom čase bude vyšší (napr. rádio v noci vysiela iba hudbu, cez deň aj iné ako hudobné vysielanie), bude musieť byť podiel slovenskej hudby v dennom vysielaní ešte vyšší ako 33,3 %, resp. 46,6 %.

Podľa čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Zavedenie povinných kvót na vysielanie slovenskej hudby je evidentne obmedzením šírenia informácií prostredníctvom zákona, nejde však o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia, či mravnosti. Povinné kvóty nesledujú žiadny z ústavou vymedzených dôvodov zásahu do slobodného šírenia informácií. Rovnako je zjavné, že takýto zásah do slobodného šírenia informácií nie je nevyhnutný. Dôvodová správa k návrhu zákona sa k obmedzeniu slobodného šírenia informácií a k jeho nesúladu s ústavou nijako nevyjadruje.

Návrh vymedzuje slovenské hudobné dielo ako dielo, ktorého najmenej jeden autor alebo výkonný umelec je alebo bol štátnym občanom Slovenskej republiky alebo má alebo mal na jej území trvalý pobyt alebo je to hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku. Takéto vymedzenie by mohlo byť v rozpore s právom EÚ, ktoré zakazuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti. Podľa článku 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie „V rámci pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná.“

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme predmetné ustanovenia z návrhu zákona úplne vypustiť.

***

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal@oks.sk

Slavomíra Salajová, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, salajova@pubres.sk

Richard Ďurana, Hodálova 4, 841 04 Bratislava, richard.durana@iness.sk

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn@institute.sk

 

Hromadnú pripomienku podporte tu.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards