Vláda schválila na náš účet: 149. a 151. rokovanie

Vláda sa na posledných dvoch rokovaniach zaoberala najmä informatívnymi správami. Stihla však aj schváliť program medzinárodnej spolupráce európskych krajín INETRACT III na nasledujúce 7-ročné obdobie. Slovensko sa na ňom bude podieľať aj finančným príspevkom vo výške 157 974 eur. Vláda tiež schválila Výročnú správu o členstve SR v EÚ za rok 2014.

Vláda schválila na náš účet: 149. a 151. rokovanie

Na 150. rokovaní vláda prejednávala Správu o prevzatí Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Jej text však verejnosti dodnes nesprístupnila.

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh programu spolupráce INTERACT III 2014 - 2020

Popis: INTERACT III je programom medziregionálnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca, ktorý bude poskytovať služby 28 členským krajinám EÚ, Nórskemu kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii. Cieľom programu je zvyšovanie efektívnosti verejnej správy v rámci napĺňania eurostratégie Európa 2020. V programovom období 2014 - 2020 je na predložený návrh vyčlenených celkovo 46 344 220 eur, z toho celková podpora z  fondu EFRR predstavuje 39 392 587 eur a národná spoluúčasť členských štátov 6 951 633 eur.

Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na úhradu povinného národného príspevku na spolufinancovanie programu, ktorý v celkovej výške predstavuje pre SR 157 974 eur na celé programové obdobie.

2) Výročná správa o členstve SR v Európskej únii za rok 2014

Popis: Rozpočet EÚ na rok 2014 predpokladal záväzky v objeme 142,6 mld. eur a platby 135,5 mld. eur. SR je každoročne od vstupu do EÚ v pozícii tzv. čistého prijímateľa prostriedkov. Na základe predbežných údajov, ktorými vláda SR v súčasnosti disponuje, je možné konštatovať, že čistá finančná pozícia SR voči EÚ ku dňu 31. 12. 2014 dosiahla úroveň 7,2 mld. eur. Čistá pozícia SR voči rozpočtu EÚ 2014 dosiahla hodnotu 472 mil. eur. Podiel vývozu do EÚ na celkovom vývoze predstavoval 83,9 %.

3) Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Popis: Celkový objem pohľadávok na  neuhradenom poistnom Sociálnej poisťovne evidovaných voči sledovaným zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti MZ SR a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahol k 31. januáru 2015 sumu 122,9 mil. eur.

4) Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy premiéra Fica s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí SR a ministrom hospodárstva SR na Ukrajine 6. februára 2015

Popis: Predstavitelia vlády SR uskutočnili 6. februára 2015 oficiálnu návštevu Kyjeva. Premiér formou šekov symbolicky odovzdal slovenskú humanitárnu pomoc ukrajinskému Červenému krížu a Ministerstvu obrany Ukrajiny vo výške 700 tis. eur, prezentoval vyčlenenie 810 tis. eur na rozvojovú spoluprácu, navýšenie počtu štipendií pre študentov (z 30 na 100) a potvrdil zabezpečenie reverzného toku plynu pokrývajúceho 1/3 ročnej spotreby Ukrajiny.

5) Správa o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31.12.2014

Popis: Čerpanie finančných prostriedkov zo zdroja Európskeho fondu regionálneho rozvoja k 31.12.2014 je vo výške 23 155 076 eur, čo predstavuje 77 % podiel zo záväzku OP INTERACT II  programového obdobia 2007–2013. Oproti stavu k 30.06.2014 vzrástlo čerpanie o 13,16 percentuálneho bodu. Do 31.12.2015 je potrebné na úrovni prijímateľov celkovo vyčerpať oprávnené výdavky v minimálnej výške 6 151 631 eur.

6) Správa o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca novembra 2014

Popis: Povodne na území SR počas uvedeného obdobia spôsobili škody, ktoré boli vyčíslené vo výške 15,1 mil. eur. Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích a záchranných prác boli vynaložené výdavky v celkovej výške 16,3 mil. eur. Z dôvodu rozsiahlosti mimoriadnej udalosti v 30. týždni už boli vládou SR poskytnuté finančné prostriedky na povodňové zabezpečovacie práce pre Žilinský samosprávny kraj vo výške 1,8 mil. eur a na povodňové záchranné práce pre obec Terchová vo výške 2,6 mil. eur.

Navrhuje sa teda úhrada výdavkov, ktoré boli vynaložené na vykonávanie povodňových zabezpečovacích a záchranných prác v celkovej výške 12,0 mil. eur a tiež úhrada vo výške 42 646 eur na vyplatenie priznanej peňažnej náhrady za škodu na majetku spôsobenú v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích a záchranných prác.

7) Informácia o rozbore stavu vývoja pohľadávok z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti a penále, vrátanie ich vymáhania za rok 2014

Popis: Pohľadávky z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti ani v roku 2014 nevznikali. Správa štátnych hmotných rezerv SR pri uzatváraní kúpnych zmlúv požaduje od zmluvného partnera platbu vopred. Týmto sa zamedzilo vzniku ďalších nedobytných pohľadávok. Celkový stav pohľadávok k 31.12.2014 je vo výške 44 862 664 eur. V minulých obdobiach boli k pohľadávkam z kúpnych zmlúv po lehote splatnosti vyrubené penále vo výške 23 515 042 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards