Vláda schválila na náš účet: 147. a 148. rokovanie

Vláda rozhodla, že banskobystrickým okresom poskytne približne 18 miliónov eur, ktoré budú smerovať hlavne na opravu ciest, rekonštrukciu parkov, škôl či športovísk. Okrem toho schválila zvýšenie minimálneho dôchodku, čo prinesie vyššie penzie pre 75 tisíc dôchodcov v minimálnej výške 269,50 eur mesačne.

Vláda schválila na náš účet: 147. a 148. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

Popis: Cieľom návrhu je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. Stanovujú sa prísnejšie normy pre vykonávanie inšpekcií v podnikoch s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie stanovených pravidiel. V určitých oblastiach sa znižuje administratívna záťaž pre podnikateľskú aj verejnú sféru.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2015 vo výške 5 500 eur, v rokoch 2016 až 2018 každý rok vo výške 11 000 eur.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR o matrikách

Popis: Návrhom sa zavádza elektronická matrika ako samostatný špecializovaný portál. Postupné vytváranie elektronickej databázy matričných udalostí pre celé Slovensko umožní zabezpečiť získanie úradného potvrdenia matričných udalostí na úradné účely a umožní zastupiteľnosť matričných úradov pri vydávaní úradných výpisov o matričných udalostiach.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 320 580 eur a v rokoch 2016 až 2018 každý rok vo výške 322 273  eur.

3) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Popis: Návrh reflektuje nový európsky legislatívny rámec pre priame platby. Hoci základným konceptom priamych platieb je ich oddelenie od produkcie, určitú časť prostriedkov určených na priame platby je možné vyplácať ako viazanú podporu v tzv. citlivých sektoroch. Účelom viazanej podpory je udržanie aktuálnej úrovne produkcie v dotknutých sektoroch. Platby majú byť vyplácané na hektár výmery poľnohospodárskej plochy žiadateľa, prípadne na kusy zvierat.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 3 185 024 eur, v roku 2016 vo výške 3 179 000 eur a v roku 2017 vo výške 3 158 000 eur.

4) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane pred požiarmi

Popis: Navrhuje sa upraviť rozsah a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru. Určujú sa podmienky, za ktorých je možné vymedzenému okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou pričom sa určujú poplatky za jeho udelenie, vykonanie skúšky a pod..

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, každý rok vo výške 105 685 eur.

5) Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2015

Popis: Finančné prostriedky na jednotlivé cvičenia budú kvantifikované v závislosti od dohodnutého zabezpečenia jednotlivých cvičení formou zmluvných dokumentov. Celkové výdavky za prvý polrok 2015 budú vo výške 1 240 687 eur.

6) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnom poistení

Popis: Cieľom návrhu je zvýšenie sumy starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku, to znamená, aby bol minimálne na úrovni 136 % sumy životného minima, zavedenie inštitútu vyrovnávacieho príplatku a rozšíriť okruh poistencov štátu o kategóriu ohrozeného alebo chráneného svedka.

Predpokladá sa negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy na úrovni 16 501 926 eur v roku 2015, 32 061 157 eur v roku 2016 a 30 586 344 eur v roku 2017.

7) Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresu a mesta Banská Bystrica, Krupina a Brezno a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Popis: Vláda vyčlenila pre Banskú Bystricu a priľahlé okresy finančné prostriedky, ktoré sú určené na rekonštrukciu miestnych komunikácii, obnovu mestského parku, menšie projekty v obciach a podporu dobrovoľných hasičských zborov.

Celkovo vláda vyčlenila sumu 18 000 000 eur na projekty v danom regióne.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards